Tour

29-30.06.19 – Trostianetz. Sumy region. “Stara Fortetzia fest” – facebook.com/events/2083578495275380/

20.07.19 – Dudutki. Minsk. BY “Nash Grunwald fest” – vk.com/nash_grunwald

26.07.19 – Kyiv. Docker G pub

04.08 – Mstyslavl medieval fest. Mstyslavl. Mogylev region. BY
23-25.08.19 – Medzhibozh. UA. Viking-fest – facebook.com/events/786407101707659/